دوشنبه 13 آبان 1392 نحوه محاسبه درس جز30 قرآن كريم

1- درس حفظ جز 30 قران كريم در صورت اخذ نمره قبولي در معدل كل 100% داراي تاثير مثبت ميباشد وباعث افزايش در ميانگين كل مي گردد.

2- تعداد واحد درس فوق در سقف واحد اخذ شده در نيمسال جاري محاسبه نخواهد شد.

3-درس مذكور فاقد شهريه متغير ميباشد.

تذكر: شايان ذكر است دانشجوياني كه در نيمسال هاي گذشته نسبت به اخذ درس  جز 30 قرآن كريم اقدام نموده اند ميتوانند در گزارش 100 "كارنامه كلي" ->خلاصه وضعيت تحصيلي ->معدل كل ، نسبت به مشاهده تغييرات مثبت درس مذكور در معدل كل اقدام نمايند.

4- در صورتيكه تمايل نداريد نمره درس در ميانگين كل محاسبه گردد از مسير زير نسبت به حذف آن اقدام نماييد.

آموزش-- دانشجودرخواست ها درخواست حذف دروس با تاثير مثبت

 
امتیاز دهی