پنجشنبه 1 آبان 1393
مسئول واحد اصغر نوازنده 32881770         056         
عضو علمی زهرا حیدرنیا 32881775
امور اداری-مالی اصغر نوازنده 32881770
آموزش مجید هایری 32886443
فارغ التحصیلان ثریا مظفری 32886441
دبیرخانه حسین محمدپور 32886442
 دبیرخانه فاکس 32886440
ایمیل sarayan@skpnu.ac.ir
 
امتیاز دهی