چهارشنبه 14 بهمن 1394  

رشته های تحصیلی شامل:

P حقوق

P حسابداری

P روانشناسی

P روابط عمومی

P مدیریت دولتی

P مدیریت بازرگانی

P زبان و ادبیات عربی

P مهندسی مدیریت اجرایی

P مهندسی فناوری اطلاعات

P مهندسی کامپیوتر (نرم افزار (

P علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری

P علوم تربیتی (آ.پ پیش دبستانی و دبستانی)

 
امتیاز دهی