آخرین مهلت ثبت نمره میان ترم درنیمسال اول97-96
آخرین مهلت ثبت نمره میان ترم 25/10/1396 می باشد و این تاریخ قابل تمدید نمی باشد.

پیگیری ثبت نمره برعهده دانشجو می باشد.
 
امتیاز دهی