1
اطلاعیه مهم ارائه کلاسهادر نیمسال دوم 97-96

قابل توجه دانشجویان محترم

در نیمسال دوم 97-96 فقط دروس ترم زوج ارائه خواهد گردید.
ضمنا برای دروسی که تعداد دانشجویان به حد نصاب برسد (5نفر)برنامه کلاسی ارائه خواهد شد.

لازم به توضیح اینکه برای سایر دروس در صورت عدم حد نصاب، درس به صورت خودخوانارائه می گردد.

 
امتیاز دهی