میانترم
برنامه امتحانات میانترم و عملی نیمسال دوم 96-1395
رشته نام استاد نام درس تاریخ میانترم تاریخ عملی ساعت            
عمومی استاد نجمی پور اخلاق اسلامی 27 اردیبهشت 96 11 پاورپوینت ارسالی استاد
عمومی استاد نجمی پور اندیشه اسلامی 2 27 اردیبهشت 96 11 پاورپوینت ارسالی استاد
عمومی استاد نجمی پور دانش خانواده و جمعیت 27 اردیبهشت 96 11 پاورپوینت ارسالی استاد
عمومی استاد نجمی پور اندیشه اسلامی1 27 اردیبهشت 96 11 پاورپوینت ارسالی استاد
عمومی استاد سلطانی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 16 اردیبهشت 96 9 3 فصل اول
عمومی استاد سهرابی نژاد انقلاب اسلامی ایران 17 اردیبهشت 96 9
عمومی استاد سهرابی نژاد تفسیر موضوعی قرآن 17 اردیبهشت 96 9
عمومی استاد علی پور زبان خارجی 17 اردیبهشت 96 10 4 درس اول
استاد حیدرنیا آمار و احتمالات 18 اردیبهشت 96 - 3 فصل
استاد حیدرنیا اصول حسابداری1 18 اردیبهشت 96 10 4 فصل
استاد حیدرنیا اقتصاد کلان 19 اردیبهشت 96 10 5 فصل
استاد حیدرنیا پول و ارز بانکداری 18 اردیبهشت 96 10 3 فصل
استاد حیدرنیا مالیه عمومی(اقتصاد بخش عمومی) 26 اردیبهشت 96 10 5 فصل
استاد حیدرنیا مبانی روش تحقیق 25 اردیبهشت 96 - 3 فصل
استاد حیدرنیا مبانی و اصول سازمان و مدیریت 19 اردیبهشت 96 10 تا صفحه 153
استاد حیدرنیا مدیریت رفتار سازمانی 12 اردیبهشت 96 - 4 فصل
استاد حیدرنیا آمار استنباطی 25 اردیبهشت 96 - 3 فصل
استاد حیدرنیا آمار توصیفی 20 اردیبهشت 96 10 3 فصل
استاد حیدرنیا آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت1 13 اردیبهشت 96 10 3 فصل
استاد حیدرنیا مدیریت منابع انسانی 13 اردیبهشت 96 10 4 فصل
استاد حیدرنیا آمار و کاربرد آن در مدیریت 26 اردیبهشت 96 10 3 فصل
استاد حیدرنیا تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم 13 اردیبهشت 96 10 4 فصل
استاد حیدرنیا تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی 13 اردیبهشت 96 10 4 فصل
استاد حیدرنیا حقوق اداری 13 اردیبهشت 96 10 3 فصل
استاد حیدرنیا روابط کار در سازمان 13 اردیبهشت 96 10 4 فصل
استاد حیدرنیا زبان تخصصی1 19 اردیبهشت 96 10 2 درس
استاد حیدرنیا زبان تخصصی2 26 اردیبهشت 96 - 2 درس
استاد حیدرنیا زبان تخصصی3 19 اردیبهشت 96 - 2 درس
استاد حیدرنیا سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها 13 اردیبهشت 96 10 4 فصل
استاد حیدرنیا سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری 18 اردیبهشت 96 10 3 فصل
استاد حیدرنیا سیستمهای اطلاعاتی مدیریت 26 اردیبهشت 96 10 3 فصل
استاد حیدرنیا مباحث ویژه در مدیریت دولتی 19 اردیبهشت 96 10 تا آخر قضیه 9
استاد حیدرنیا مدیریت تطبیقی 12 اردیبهشت 96 - 4 فصل
استاد حیدرنیا مدیریت تعاونیها 19 اردیبهشت 96 10 3 فصل
استاد حیدرنیا مدیریت شهرداریهای زمانهای محلی 20 اردیبهشت 96 10 4 فصل
استاد حیدرنیا کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی 26 اردیبهشت 96 - 3 فصل
استاد محمدزاده اخلاق اسلامی(اصلی) 14 اردیبهشت 96 8 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده انسان از دیدگاه اسلام 14 اردیبهشت 96 8:15 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده معرفت شناسی 14 اردیبهشت 96 8:30 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده متون فقه 1 14 اردیبهشت 96 12 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده متون فقه 2 14 اردیبهشت 96 12 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده اصول فقه 2 14 اردیبهشت 96 9:30 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده متون فقه 3 14 اردیبهشت 96 10:45 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده متون فقه 4 14 اردیبهشت 96 11 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده قواعد فقه 1 14 اردیبهشت 96 12 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده آیات الاحکام 14 اردیبهشت 96
8:45
50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده حقوق مدنی1-اشخاص و حمایت از محجورین 14 اردیبهشت 96 11:45 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده حقوق جزای عمومی2 14 اردیبهشت 96 11 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده حقوق مدنی 2 اموال و مالکیت 14 اردیبهشت 96 10:30 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده حقوق جزای عمومی3 14 اردیبهشت 96 11:15 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها 14 اردیبهشت 96 12 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده حقوق جزای اختصاصی 1 14 اردیبهشت 96 10:30 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده حقوق مدنی4 الزامات خارج از قرارداد 14 اردیبهشت 96 12 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده حقوق مدنی 5 14 اردیبهشت 96 12 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده آیین دادرسی کیفری 1 14 اردیبهشت 96 9 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده کار تحقیقی 1 14 اردیبهشت 96 14 اردیبهشت 96 12 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده حقوق مدنی 6 عقود معین قسمت الف 14 اردیبهشت 96 12 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده آیین دادرسی کیفری 2 14 اردیبهشت 96 9 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده حقوق زای اختصاصی 3 14 اردیبهشت 96 11 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده حقوق ثبت 14 اردیبهشت 96 12 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده حقوق مدنی 7 14 اردیبهشت 96 12 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده حقوق مدنی 8 14 اردیبهشت 96 12 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده مقدمه علم حقوق 14 اردیبهشت 96 12 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده حقوق جزای عمومی1 14 اردیبهشت 96 10 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده اصول فقه 1 14 اردیبهشت 96 9:30 50 صفحه اول کتاب
استاد جاهد ریاضیات پایه و مقدمات آمار1 14 اردیبهشت 96 9 2 فصل اول
استاد جاهد ریاضیات پایه و مقدمات آمار2 14 اردیبهشت 96 9 2 فصل اول
استاد جاهد ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 14 اردیبهشت 96 9 فصل2
استاد صنعتی مدیریت مالی 1 10 اردیبهشت 96 11:30 تا پایان فصل 5
استاد صنعتی مدیریت مالی 2 10 اردیبهشت 96 11:30 تا پایان فصل 5
استاد صنعتی مدیریت تولید 9 اردیبهشت 96 11:30 تا پایان فصل 6
استاد صنعتی مدیریت مالی 1 از منظر اسلام 10 اردیبهشت 96 11:30 تا پایان فصل 5
استاد صنعتی تجارت بین الملل تماس با استاد 11:30 تماس با استاد
استاد صنعتی مدیریت استراتژیک 10 اردیبهشت 96 11:30 تا پایان فصل 4
استاد صنعتی حقوق تجارت 9 اردیبهشت 96 11:30 تا صفحه 130
استاد صنعتی تجارت الکترونیک1 تماس با استاد 11:30 تماس با استاد
استاد صنعتی مدیریت اسلامی 2 تماس با استاد 11:30 تماس با استاد
استاد خدیوی کاربرد آزمونهای روانی 7 اردیبهشت 96 9:30 فصل 1 تا پایان فصل 4
استاد خدیوی اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانولده 28 اردیبهشت 96 12:30 فصل 1 تا پایان فصل 4
استاد خدیوی زبان آموزی
استاد خدیوی آشنایی با فعالیتهای تربیتی اجتماعی 21 اردیبهشت 96 9:30 فصل 1 تا پایان فصل 5
استاد خدیوی روانشناسی تربیتی 28 اردیبهشت 96 11:30 فصل 1 تا پایان فصل 7
استاد خدیوی روان سنجی 28 اردیبهشت 96 11:30 فصل 1 تا پایان فصل 6
استاد خدیوی روان شناسی شخصیت 28 اردیبهشت 96 10
استاد خدیوی روانشناسی عمومی 21 اردیبهشت 96 11:30 فصل 1 تا پایان فصل 4
استاد خدیوی روانشناسی عمومی2 28 اردیبهشت 96 9:30 فصول 9-10-11-12
استاد خدیوی تاریخچه و مکاتب روانشناسی 28 اردیبهشت 96 10:30 فصل 1 تا پایان فصل 5
استاد خدیوی ارزشیابی شخصیت 14 اردیبهشت 96 11:30 فصل 1 تا پایان فصل 4
استاد خدیوی روانشناسی بازی
استاد خدیوی روانشناسی پویایی گروه
استاد خدیوی تفکر و زبان 28 اردیبهشت 96 10
استاد خدیوی مباحث اساسی در روانشناسی 1 21 اردیبهشت 96 11:30 فصل 1 تا پایان فصل 4
استاد خدیوی مباحث اساسی در روانشناسی 2 28 اردیبهشت 96 9:30 فصول 9-10-11-12
استاد خدیوی تاریخچه و مکاتب در روانشناسی و نقد آن 28 اردیبهشت 96 10:30 فصل 1 تا پایان فصل 5
استاد خدیوی آشنایی با فلسفه اسلامی 21 اردیبهشت 96 12:30 فصل 1 تا پایان فصل 5
استاد خدیوی روانشناسی صنعتی - سازمانی 28 اردیبهشت 96 10
استاد خدیوی روانشناسی دین 28 اردیبهشت 96 10 فصل 1 تا پایان فصل 3
استاد خدیوی فلسفه علم روانشناسی 28 اردیبهشت 96 10
استاد خدیوی مبانی مشاوره و راهنمایی 14 اردیبهشت 96 10:30 فصول 9-10-11-12 کتاب وکیلیان-کرباسی
استاد علی پور زبان خارجی 17 اردیبهشت 96 10 4 درس اول
استاد علی پور متون حقوقی1 به زبان خارجی 10 اردیبهشت 96 10
استاد رضوی آسیب شناسی روانی1 26 اردیبهشت 96 15 فصول 1-2
استاد رضوی انگیزش و هیجان 26 اردیبهشت 96 15 فصول 5-6
استاد رضوی روانشناسی هوش و سنجش آن 26 اردیبهشت 96 15 تا صفحه 100
استاد رضوی روانشناسی احساس و ادراک 26 اردیبهشت 96 15 فصول 3-4
استاد رضوی روانشناسی اعتیاد 26 اردیبهشت 96 15 فصول 1-2-3
استاد رضوی روانشناسی فیزیولوژیک 26 اردیبهشت 96 15 فصول 6-7
استاد رضوی مقدمات روانشناسی سلامت 28 اردیبهشت 96 10 تا صفحه 100
استاد رضوی مقدمات نوروپسیکولوژی 28 اردیبهشت 96 10 فصول 1-2-3
استاد رضوی نظریه های مشاوره و روان درمانی 28 اردیبهشت 96 10 نظریه راجرز و تبادلی
استاد رضوی آسیب شناسی اجتماعی 28 اردیبهشت 96 10 فصول 3-4
استاد رضوی آسیب شناسی روانی2 28 اردیبهشت 96 10 فصول خواب و اسکیزوفرنی
استاد رضوی آموزه های روانشناسی در حدیث 28 اردیبهشت 96 10 تا صفحه 50
استاد رضوی آموزه های روانشناسی در قرآن 28 اردیبهشت 96 10 تا صفحه 50
استاد رضوی روانشناسی افراد با نیازهای خاص2 28 اردیبهشت 96 10 تا صفحه 50
استاد رضوی روانشناسی تجربی 28 اردیبهشت 96 10 آزمایش 1 تا 10
استاد رضوی روانشناسی سیاسی 28 اردیبهشت 96 10 فصول 3-4
استاد رضوی روانشناسی شناختی 28 اردیبهشت 96 10 فصول 1-2
استاد عظیمی روش ها و فنون تدریس 18 اردیبهشت 96 15 3 فصل اول
استاد عظیمی مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستانی 18 اردیبهشت 96 15 3 فصل اول
استاد عظیمی مفاهیم و روش تدریس علوم تجربی 18 اردیبهشت 96 15 3 فصل اول
استاد عظیمی پروژه تحقیقاتی 18 اردیبهشت 96 18 اردیبهشت 96 16 جلسه هماهنگی و گزارش اقدامات انجام شده
استاد عظیمی اصول و مبانی آموزش و پرورش 18 اردیبهشت 96 15 4 فصل اول
استاد عظیمی مدیریت عمومی 18 اردیبهشت 96 15 3 فصل اول
استاد عظیمی مبانی و اصول برنامه ریزی درسی 19 اردیبهشت 96 15 3 فصل اول
استاد عظیمی مفاهیم و روش تدریس هنر 19 اردیبهشت 96 15 3 فصل اول
استاد طاهرپور تعلیم و تربیت اسلامی 28 اردیبهشت 96 10 3 فصل اول
استاد طاهرپور سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران قبل و بعد از اسلام 28 اردیبهشت 96 10 3 فصل اول
استاد طاهرپور مبانی و اصول مدیریت آموزشی 28 اردیبهشت 96 10 3 فصل اول
استاد طاهرپور اصول بهداشت و کمک های اولیه 28 اردیبهشت 96 10 3 فصل اول
استاد طاهرپور فلسفه آموزش و پرورش 28 اردیبهشت 96 10 3 فصل اول
استاد طاهرپور قصه گویی و نمایش خلاق 28 اردیبهشت 96 10 3 فصل اول
استاد طاهرپور مدیریت آموزشی 28 اردیبهشت 96 10 3 فصل اول
استاد سیف الهی حسابداری صنعتی2 19 اردیبهشت 96 10 فصول 1-2
استاد سیف الهی حسابداری میانه2 23 اردیبهشت 96 10 فصول 1-2
استاد سیف الهی مباحث جاری در حسابداری 27 اردیبهشت 96 8 تا صفحه 100
استاد سیف الهی اصول حسابداری3 27 اردیبهشت 96 8 فصول 1-2-3
استاد سیف الهی حسابداری پیشرفته1 23 اردیبهشت 96 10 فصول 1-2
استاد سیف الهی حسابداری پیشرفته2 23 اردیبهشت 96 8 فصول 1-2
استاد سیف الهی حسابداری صنعتی 19 اردیبهشت 96 10 حسابداری مواد-هزینه یابی مرحله ای-
هزینه یابی سفارش کار
استاد سیف الهی حسابداری صنعتی3 19 اردیبهشت 96 10 فصول 1-2
استاد سیف الهی حسابداری مالیاتی 23 اردیبهشت 96 10 فصول 1-2
استاد سیف الهی حسابداری و حسابرسی دولتی 27 اردیبهشت 96 10 فصول 2-3-4
استاد سیف الهی حسابرسی 27 اردیبهشت 96 10 فصول 1-2-3-4
استاد سیف الهی حسابرسی2 27 اردیبهشت 96 10 تا صفحه 100
استاد سیف الهی زبان تخصصی1 23 اردیبهشت 96 8 تا صفحه 100
استاد سیف الهی زبان تخصصی2 23 اردیبهشت 96 8 تا صفحه 100
استاد سیف الهی حسابداری دولتی 23 اردیبهشت 96 8 فصول 2-3-4
استاد محمدی زبان تخصصی(آموزش پیش دبستانی و دبستانی( 28 اردیبهشت 96 8:30 کتاب داداش زاده و کامیاب دروس 1-5-10-14-22
استاد محمدی متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی 28 اردیبهشت 96 8:30 کتاب زارع و کردستانی دروس 1-3-5-7-9
استاد نسائی زهان کلیه دروس استاد نسائی 26 اردیبهشت 96 16 کلیه دروس تا صفحه 100
استاد بهرامی مقدمات روشهای تحقیق 27 اردیبهشت 96 12 تا صفحه 160
استاد بهرامی روانشناسی اجتماعی 23 اردیبهشت 96 10 فصول 1-2-3-4
استاد بهرامی روانشناسی اجتماعی کاربردی 3 خرداد 96 9 فصول 1-2-3-4
استاد بهرامی روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان اسلامی 2 خرداد 96 10 فصول 1-2-3
استاد بهرامی روانشناسی تحولی1 26 اردیبهشت 96 13 فصول 1-2-3-7
استاد بهرامی روش تحقیق 27 اردیبهشت 96 12 تاصفحه 160
استاد بهرامی مبانی جامعه شناسی 2 خرداد 96 10 فصول 1-2-3-4
استاد بهرامی متون روانشناسی1 3 خرداد 96 10 فصول 1-2-3
استاد بهرامی روانشناسی رشد-روانشناسی رشد1 26 اردیبهشت 96 13 فصول 1-2-3-7
استاد بهرامی اختلالات یادگیری 24 اردیبهشت 96 10 فصول 1-2-3-4-5
استاد بهرامی روشها تغییر و اصلاح رفتار 2 خرداد 96 10 فصول 1-2-3-4
استاد بهرامی مقدمات روشهای تحقیق در روانشناسی 27 اردیبهشت 96 12 تا صفحه 160
استاد بهرامی روانشناسی رشد2 26 اردیبهشت 96 13 فصول 1-2-3-4
استاد بهرامی روانشناسی یادگیری 2 خرداد 96 10 فصول 1-2-3-4-5
استاد والهی پزشکی قانونی 1 خرداد 96 12 5 فصل اول
استاد والهی فیزیولوژی اعصاب و غدد 1 خرداد 96 12 فصول 1-2-3-4-12-13
 
امتیاز دهی
 
 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما