میانترم
برنامه امتحانات میانترم  نیمسال اول 98-1397
ردیف نام استاد نام درس تاریخ میانترم ساعت مواردامتحانی           
1 بهرامی روش تحقیق کمی کیفی 1397/9/20 8 تاصفحه140
2 بهرامی آموزه های روانشناسی در حدیث 1397/09/21 9 فصول 1و2و3و4
3 بهرامی روانسنجی 1397/09/22 8 تاصفحه 111
4 بهرامی روانشناسی شناختی 1397/09/28 9 فصول 1و2و3و4
5 بهرامی روانشناسی صنعتی سازمانی 1397/09/24 8 تاصفحه88
6 بهرامی روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان 1397/09/27 8 تاصفحه77
 
امتیاز دهی