میانترم
برنامه امتحانات میانترم و عملی نیمسال دوم 96-1395
رشته نام استاد نام درس تاریخ میانترم تاریخ عملی ساعت            
استاد حیدرنیا آمار و احتمالات 18 اردیبهشت 96 - 3 فصل
استاد حیدرنیا اصول حسابداری1 18 اردیبهشت 96 10 4 فصل
استاد حیدرنیا اقتصاد کلان 19 اردیبهشت 96 10 5 فصل
استاد حیدرنیا پول و ارز بانکداری 18 اردیبهشت 96 10 3 فصل
استاد حیدرنیا مالیه عمومی(اقتصاد بخش عمومی) 26 اردیبهشت 96 10 5 فصل
استاد حیدرنیا مبانی روش تحقیق 25 اردیبهشت 96 - 3 فصل
استاد حیدرنیا مبانی و اصول سازمان و مدیریت 19 اردیبهشت 96 10 تا صفحه 153
استاد حیدرنیا مدیریت رفتار سازمانی 12 اردیبهشت 96 - 4 فصل
استاد حیدرنیا آمار استنباطی 25 اردیبهشت 96 - 3 فصل
استاد حیدرنیا آمار توصیفی 20 اردیبهشت 96 10 3 فصل
استاد حیدرنیا آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت1 13 اردیبهشت 96 10 3 فصل
استاد حیدرنیا مدیریت منابع انسانی 13 اردیبهشت 96 10 4 فصل
استاد حیدرنیا آمار و کاربرد آن در مدیریت 26 اردیبهشت 96 10 3 فصل
استاد حیدرنیا تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم 13 اردیبهشت 96 10 4 فصل
استاد حیدرنیا تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی 13 اردیبهشت 96 10 4 فصل
استاد حیدرنیا حقوق اداری 13 اردیبهشت 96 10 3 فصل
استاد حیدرنیا روابط کار در سازمان 13 اردیبهشت 96 10 4 فصل
استاد حیدرنیا زبان تخصصی1 19 اردیبهشت 96 10 2 درس
استاد حیدرنیا زبان تخصصی2 26 اردیبهشت 96 - 2 درس
استاد حیدرنیا زبان تخصصی3 19 اردیبهشت 96 - 2 درس
استاد حیدرنیا سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها 13 اردیبهشت 96 10 4 فصل
استاد حیدرنیا سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری 18 اردیبهشت 96 10 3 فصل
استاد حیدرنیا سیستمهای اطلاعاتی مدیریت 26 اردیبهشت 96 10 3 فصل
استاد حیدرنیا مباحث ویژه در مدیریت دولتی 19 اردیبهشت 96 10 تا آخر قضیه 9
استاد حیدرنیا مدیریت تطبیقی 12 اردیبهشت 96 - 4 فصل
استاد حیدرنیا مدیریت تعاونیها 19 اردیبهشت 96 10 3 فصل
استاد حیدرنیا مدیریت شهرداریهای زمانهای محلی 20 اردیبهشت 96 10 4 فصل
استاد حیدرنیا کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی 26 اردیبهشت 96 - 3 فصل
استاد محمدزاده اخلاق اسلامی(اصلی) 14 اردیبهشت 96 8 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده انسان از دیدگاه اسلام 14 اردیبهشت 96 8:15 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده معرفت شناسی 14 اردیبهشت 96 8:30 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده متون فقه 1 14 اردیبهشت 96 12 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده متون فقه 2 14 اردیبهشت 96 12 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده اصول فقه 2 14 اردیبهشت 96 9:30 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده متون فقه 3 14 اردیبهشت 96 10:45 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده متون فقه 4 14 اردیبهشت 96 11 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده قواعد فقه 1 14 اردیبهشت 96 12 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده آیات الاحکام 14 اردیبهشت 96
8:45
50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده حقوق مدنی1-اشخاص و حمایت از محجورین 14 اردیبهشت 96 11:45 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده حقوق جزای عمومی2 14 اردیبهشت 96 11 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده حقوق مدنی 2 اموال و مالکیت 14 اردیبهشت 96 10:30 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده حقوق جزای عمومی3 14 اردیبهشت 96 11:15 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها 14 اردیبهشت 96 12 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده حقوق جزای اختصاصی 1 14 اردیبهشت 96 10:30 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده حقوق مدنی4 الزامات خارج از قرارداد 14 اردیبهشت 96 12 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده حقوق مدنی 5 14 اردیبهشت 96 12 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده آیین دادرسی کیفری 1 14 اردیبهشت 96 9 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده کار تحقیقی 1 14 اردیبهشت 96 14 اردیبهشت 96 12 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده حقوق مدنی 6 عقود معین قسمت الف 14 اردیبهشت 96 12 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده آیین دادرسی کیفری 2 14 اردیبهشت 96 9 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده حقوق زای اختصاصی 3 14 اردیبهشت 96 11 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده حقوق ثبت 14 اردیبهشت 96 12 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده حقوق مدنی 7 14 اردیبهشت 96 12 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده حقوق مدنی 8 14 اردیبهشت 96 12 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده مقدمه علم حقوق 14 اردیبهشت 96 12 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده حقوق جزای عمومی1 14 اردیبهشت 96 10 50 صفحه اول کتاب
استاد محمدزاده اصول فقه 1 14 اردیبهشت 96 9:30 50 صفحه اول کتاب
استاد جاهد ریاضیات پایه و مقدمات آمار1 14 اردیبهشت 96 9 2 فصل اول
استاد جاهد ریاضیات پایه و مقدمات آمار2 14 اردیبهشت 96 9 2 فصل اول
استاد جاهد ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 14 اردیبهشت 96 9 فصل2
استاد صنعتی مدیریت مالی 1 10 اردیبهشت 96 11:30 تا پایان فصل 5
استاد صنعتی مدیریت مالی 2 10 اردیبهشت 96 11:30 تا پایان فصل 5
استاد صنعتی مدیریت تولید 9 اردیبهشت 96 11:30 تا پایان فصل 6
استاد صنعتی مدیریت مالی 1 از منظر اسلام 10 اردیبهشت 96 11:30 تا پایان فصل 5
استاد صنعتی تجارت بین الملل تماس با استاد 11:30 تماس با استاد
استاد صنعتی مدیریت استراتژیک 10 اردیبهشت 96 11:30 تا پایان فصل 4
استاد صنعتی حقوق تجارت 9 اردیبهشت 96 11:30 تا صفحه 130
استاد صنعتی تجارت الکترونیک1 تماس با استاد 11:30 تماس با استاد
استاد صنعتی مدیریت اسلامی 2 تماس با استاد 11:30 تماس با استاد
استاد خدیوی کاربرد آزمونهای روانی 7 اردیبهشت 96 9:30 فصل 1 تا پایان فصل 4
استاد خدیوی اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانولده 28 اردیبهشت 96 12:30 فصل 1 تا پایان فصل 4
استاد خدیوی زبان آموزی
استاد خدیوی آشنایی با فعالیتهای تربیتی اجتماعی 21 اردیبهشت 96 9:30 فصل 1 تا پایان فصل 5
استاد خدیوی روانشناسی تربیتی 28 اردیبهشت 96 11:30 فصل 1 تا پایان فصل 7
استاد خدیوی روان سنجی 28 اردیبهشت 96 11:30 فصل 1 تا پایان فصل 6
استاد خدیوی روان شناسی شخصیت
استاد خدیوی روانشناسی عمومی 21 اردیبهشت 96 11:30 فصل 1 تا پایان فصل 4
استاد خدیوی روانشناسی عمومی2 28 اردیبهشت 96 9:30 فصول 9-10-11-12
استاد خدیوی تاریخچه و مکاتب روانشناسی 28 اردیبهشت 96 10:30 فصل 1 تا پایان فصل 5
استاد خدیوی ارزشیابی شخصیت 14 اردیبهشت 96 11:30 فصل 1 تا پایان فصل 4
استاد خدیوی روانشناسی بازی
استاد خدیوی روانشناسی پویایی گروه
استاد خدیوی تفکر و زبان
استاد خدیوی مباحث اساسی در روانشناسی 1 21 اردیبهشت 96 11:30 فصل 1 تا پایان فصل 4
استاد خدیوی مباحث اساسی در روانشناسی 2 28 اردیبهشت 96 9:30 فصول 9-10-11-12
استاد خدیوی تاریخچه و مکاتب در روانشناسی و نقد آن 28 اردیبهشت 96 10:30 فصل 1 تا پایان فصل 5
استاد خدیوی آشنایی با فلسفه اسلامی 21 اردیبهشت 96 12:30 فصل 1 تا پایان فصل 5
استاد خدیوی روانشناسی صنعتی - سازمانی
استاد خدیوی روانشناسی دین 21 اردیبهشت 96 12:30 فصل 1 تا پایان فصل 3
استاد خدیوی فلسفه علم روانشناسی
استاد خدیوی مبانی مشاوره و راهنمایی 14 اردیبهشت 96 10:30 فصول 9-10-11-12 کتاب وکیلیان-کرباسی
 
امتیاز دهی
 
 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما